Privacyverklaring

Boa Academie vindt het belangrijk om de door jou verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, met auteursrecht, statistieken en cookies.

PERSOONSGEGEVENS

Boa Academie hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Boa Academie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening

Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee, dat wij in ieder geval:

● jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;

● jouw persoonsgegevens beperkt verwerken, tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

● jouw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij die nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

● passende, technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen;

● geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

● op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, wij jou hierop willen wijzen en deze respecteren. Boa Academie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacy policy vragen hebt of contact met ons wil opnemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

De Boa Academie verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: ● Om je inschrijving zo goed mogelijk te verwerken,

● Toegang te verlenen, waar nodig, tot de onderwijssystemen

● Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

● Voornaam

● Tussenvoegsel

● Achternaam

● Adres, postcode, woonplaats, land

● E-mailadres

● Geslacht

● Geboortedatum

● Geboorteplaats

Al deze gegevens mag Boa Academie gebruiken voor het doel waarmee de gegevens zijn verstrekt.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

● het verzorgen van de internetomgeving van de Instituut voor Veiligheid-website;

● het verzorgen van de financiëe administratie;

● het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als je ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. MINDERJARIGEN Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar).

BEWAARTERMIJN

Boa Academie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Papieren persoonsgegevens worden vernietigd.

BEVEILIGING

Boa Academie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo heeft de Boa Academie bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

● Alle personen die namens de Boa Academie kennis kunnen nemen van jouw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding.

● Boa Academie hanteert een gebruikersnaam- en wachtwoord beleid op al haar systemen.

● Boa Academie maakt (laat maken) back-ups van de persoonsgegevens om ze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

● Boa Academie test en evalueert regelmatig onze maatregelen.

● Medewerkers van Boa Academie zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS J

e hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die de Boa Academie van je heeft. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel ervan) door de Instituut voor Veiligheid, of door een van haar verwerkers. Let wel op dat een dergelijk verzoek goede belangenbehartiging door de Boa Academie bemoeilijkt of onmogelijk maakt. Je hebt ook het recht de door jou verstrekte gegevens door Boa Academie te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij, wanneer gewenst. De Instituut voor Veiligheid vraagt daarbij om legitimatie, voordat zij gehoor geeft aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je hierover contact opnemen met Boa Academie. Voorts heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

AUTEURSRECHT OP BRIEVEN EN INGEZONDEN STUKKEN

Lezers die brieven of ingezonden stukken ter publicatie sturen, behouden hun auteursrecht. Zij verlenen echter door inzending wel onbeperkt toestemming om het materiaal in alle uitgaven, in print of elektronisch, van Instituut voor Veiligheid te publiceren en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

LINKS NAAR EN VAN ANDERE WEBSITES

Boa Academie-website biedt links naar externe websites en aanbieders. Boa Academie is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders die gekoppeld zijn aan de website Boa Academie

SOCIAL STATISTIEKEN

Op dit moment maken we op onze social-mediakanalen geen gebruik van de analytische mogelijkheden die deze platformen bieden.

COOKIES

De Boa Academie maakt in haar sites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website (tijdelijk) op je computer worden geplaatst. Op deze manier kan worden ingespeeld op het verbeteren en verfijnen van de door jou gewenste informatie c.q. services. De cookies op de websites van de Boa Academie bevatten geen persoonlijke gegevens (zoals je naam, adres of leeftijd). De Nederlandse Telecomwet van 1 juni 2012 verplicht elke website om gebruikers te informeren over ‘cookies’ en om toestemming te vragen voor bepaalde toepassingen. Je kunt de cookies op je eigen computer zelf beheren. Je hoeft hiervoor geen contact op te nemen met Boa Academie. De wijze waarop je cookies kunt beheren verschilt per browser.