Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

Instituut voor Veiligheid : de opdrachtnemer, dienstverlener in de sector veiligheid, gevestigd te Baarn.

Opdrachtgever: de partij, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een overeenkomst met Instituut voor Veiligheid aangaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Instituut voor Veiligheid, voor zover niet schriftelijk is afgeweken (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen). Als de opdrachtgever de offerte waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen zonder commentaar aanvaardt, geldt dit als instemming met de toepassing van de algemene voorwaarden van Instituut voor Veiligheid .

2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Mocht een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

4. Onduidelijkheden over de inhoud van de voorwaarden, of situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, moeten worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

5. Instituut voor Veiligheid is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De invloed van grote inhoudelijke wijzigingen wordt altijd met opdrachtgever besproken.

Artikel 3. Overeenkomsten

1. Een door Instituut voor Veiligheid verstuurde offerte is geldig tot 30 dagen na verzending. Als de opdrachtgever het aanbod aanvaardt, houdt Instituut voor Veiligheid het recht om het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Als de aanvaarding afwijkt van het aanbod uit de offerte dan is Instituut voor Veiligheid daaraan niet gebonden.

3. De overeenkomst tussen Instituut voor Veiligheid en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de offerte die Instituut voor Veiligheid aan opdrachtgever heeft verstuurd schriftelijk door opdrachtgever wordt geaccepteerd, of op het moment dat Instituut voor Veiligheid met instemming van opdrachtgever een begin maakt met de uitvoering van de opdracht. De offerte wordt geacht de overeenkomst volledig weer te geven.

4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat die voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4. Uitvoering opdracht

1. Alle diensten die door Instituut voor Veiligheid worden geleverd worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Alle overeenkomsten zijn een inspanningsverplichting en kunnen nooit een resultaatverplichting bevatten.

2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Instituut voor Veiligheid , ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is of is overeengekomen dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitgesloten: alle partijen die voor Instituut voor Veiligheid werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden en niet persoonlijk aansprakelijk.

3. De onder art. 4 lid 2 opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

4. Instituut voor Veiligheid baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de informatie en gegevens die opdrachtgever geeft. De juistheid van deze informatie en gegevens is dan ook de verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden Instituut voor Veiligheid direct te informeren over feiten en omstandigheden die veranderd zijn en die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

5. Opdrachtgever moet ook alle informatie en gegevens, waarvan Instituut voor Veiligheid meent die nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig ter beschikking te stellen aan Instituut voor Veiligheid op de manier waarop Instituut voor Veiligheid dit wenst. Eventuele kosten om informatie of gegevens te verzamelen zijn voor rekening van opdrachtgever.

6. Als opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie en gegevens aan Instituut voor Veiligheid (heeft) verstrekt, heeft Instituut voor Veiligheid het recht de overeenkomst te ontbinden en opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor eventuele hieruit voortvloeiende schade.

7. Een afgesproken termijn voor het leveren van een dienst door Instituut voor Veiligheid wordt nooit beschouwd als een fatale termijn, maar slechts als richtlijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een afgesproken termijn begint te lopen op het moment dat opdrachtgever alle door Instituut voor Veiligheid gevraagde informatie aan Instituut voor Veiligheid verstrekt heeft.

Artikel 5. Kosten

1. Opdrachtgever betaalt aan Instituut voor Veiligheid een vergoeding die bestaat uit de met de opdracht verband houdende kosten (overeengekomen in de offerte) vermeerderd met eventuele bijkomende kosten (zie 5.2).

2. Alle door Instituut voor Veiligheid gehanteerde prijzen c.q. uurtarieven, alsmede de in de offertes, aanbiedingen, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. uurtarieven zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

3. De externe kosten verbonden aan de procedure (bijvoorbeeld de kosten van de gerechtsdeurwaarder, griffierecht, reiskosten en een mogelijke proceskostenveroordeling) of van derden (bijvoorbeeld kosten van een (medisch) expert of een vertaler) die in overleg met opdrachtgever zijn ingeschakeld dient opdrachtgever vooraf te betalen.

4. Instituut voor Veiligheid mag altijd de overeengekomen tarieven en/of prijzen wijzigen.

Artikel 6. Betaling

1. De vergoeding en overige kosten zullen in beginsel eenmaal per maand over de onmiddellijk daaraan voorafgaande maand aan opdrachtgever worden gefactureerd.

2. Instituut voor Veiligheid is bevoegd om, alvorens de werkzaamheden in verband met de overeenkomst aan te vangen, betaling van een voorschot te verlangen. Het voorschot zal worden verrekend met de laatste factuur die in de desbetreffende zaak aan opdrachtgever zal worden verzonden.

3. Betaling van de facturen van Instituut voor Veiligheid dient – zonder enige korting, opschorting of verrekening – plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren van opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Instituut voor Veiligheid kenbaar te worden gemaakt, onder betaling van het niet-betwiste deel van de factuur.

4. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichtingen niet op.

5. Instituut voor Veiligheid is in ieder geval gerechtigd de opgedragen werkzaamheden op te schorten wanneer facturen ouder dan 60 dagen niet zijn voldaan, overeengekomen voorschotnota’s of tussentijdse facturen niet zijn voldaan, het kredietrisico met betrekking tot een opdrachtgever als te hoog wordt ingeschat of de continuïteit van de bedrijfsvoering van een opdrachtgever onvoldoende zeker is. In geval van een opschorting van de werkzaamheden door Instituut voor Veiligheid wordt zulks schriftelijk aan de opdrachtgever medegedeeld.

6. De opdrachtgever verleent Instituut voor Veiligheid , hierbij uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming om eventuele voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Instituut voor Veiligheid verschuldigd is.

7. Als opdrachtgever niet heeft betaald, is Instituut voor Veiligheid gerechtigd, nadat hij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur aan opdrachtgever de wettelijke rente, als bedoeld in art. 6:119a BW, in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

8. Als opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever incassokosten verschuldigd.

9. Instituut voor Veiligheid heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop opdrachtgever al hetgeen hij aan Instituut voor Veiligheid verschuldigd is heeft voldaan.

10. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.

11. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Instituut voor Veiligheid en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Instituut voor Veiligheid onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7. Gewijzigde omstandigheden / overmacht

1. Mochten de omstandigheden waarvan opdrachtgever en Instituut voor Veiligheid op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen dat daardoor naleving van de overeenkomst of een deel daarvan in redelijkheid niet van (een der) partijen kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst. Als de gewijzigde omstandigheden ontstaan zijn door toedoen van opdrachtgever, zal het extra werk dat daaruit eventueel voortvloeit aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

2. Als partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, aanvaardt opdrachtgever dat de tijdsplanning van de overeenkomst zal worden aangepast.

3. Instituut voor Veiligheid is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting als hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Geheimhouding

1. Het is partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is of zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst te verstrekken dan wel de informatie te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle partijen een geheimhoudingsplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een van de partijen is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Partijen zullen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van elkaar een deel van de informatie aan derden bekend maken behoudens aan: 1. de eigen werknemers van partij en dan slechts aan die werknemers die de informatie dienen te kennen; 2. de accountants van partij, de inspecteur van belastingen en derden die de rechtmatige taak of verplichting hebben om de zaken van partij te kennen en in dat geval slechts voor zover die informatie nodig is voor het vervullen van een dergelijke taak of verplichting.

3. Opdrachtgever zal de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Instituut voor Veiligheid , die niet zijn opgesteld of gedaan met de bedoeling derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken, tenzij Instituut voor Veiligheid daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.

4. Instituut voor Veiligheid zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door haar ingeschakelde derden.

5. De verplichtingen op grond van dit artikel blijven tevens van kracht na beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

1. Instituut voor Veiligheid behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten voortkomend uit de geest welke zij gebruikt (heeft) en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever.

2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en andere producten van Instituut voor Veiligheid , een en ander in de ruimste zin van het woord, direct of indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. Openbaarmaking, op welke wijze dan ook, kan uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Instituut voor Veiligheid . Opdrachtgever heeft uiteraard het recht om de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in eigen organisatie, voor zover dit passend is binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10. Klachten

1. Alle klachten over de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarop de klacht betrekking heeft, of binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, als opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Instituut voor Veiligheid kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden en/of facturen te hebben geaccepteerd.

2. Klachten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

3. Bij een terechte klacht heeft Instituut voor Veiligheid de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald tarief. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Instituut voor Veiligheid slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

1. De aansprakelijkheid van Instituut voor Veiligheid is altijd beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Instituut voor Veiligheid in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. Als geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt (om welke reden dan ook) is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de terugbetaling van de helft van de betaalde werkzaamheden. Betaald griffierecht en deurwaarderskosten door opdrachtgever vallen expliciet niet onder betaalde werkzaamheden en kunnen dus niet worden teruggevorderd van Instituut voor Veiligheid . Tevens is Instituut voor Veiligheid niet aansprakelijk voor te betalen proceskosten bij veroordeling van de opdrachtgever.

2. Als een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Instituut voor Veiligheid onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Instituut voor Veiligheid voor de ontstane schade niet aansprakelijk.

3. Instituut voor Veiligheid is niet aansprakelijk in geval van overmacht.

4. Aansprakelijkheid van Instituut voor Veiligheid voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie of proceskosten veroordeling is ten allen tijde uitgesloten.

5. Opdrachtgever vrijwaart Instituut voor Veiligheid voor alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Instituut voor Veiligheid en opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking. Ook vrijwaart opdrachtgever Instituut voor Veiligheid uitdrukkelijk voor aanspraken van derden met betrekking tot recht van intellectuele eigendom op door opdrachtgever aan Instituut voor Veiligheid verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

6. Claims in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van Instituut voor Veiligheid dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend, doch uiterlijk binnen zes maanden na afloop van de werkzaamheden voor opdrachtgever.

7. De uitvoering van de overeenkomst van opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst van opdracht, noch aan de verrichte werkzaamheden enig recht ontlenen, ook niet wanneer zij direct of indirect als belanghebbende bij het resultaat van de werkzaamheden zijn aan te merken. Instituut voor Veiligheid aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens derden voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van een opdrachtgever.

8. Als opdrachtgever aan Instituut voor Veiligheid informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze materialen vrij zijn van virussen en defecten. Eventuele door het gebruik van deze materialen veroorzaakte schade wordt door opdrachtgever vergoed.

9. Instituut voor Veiligheid draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop door haar ingeschakelde derden hun werkzaamheden uitvoeren en is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Instituut voor Veiligheid .

10. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht ten behoeve van de opdrachtgever van Instituut voor Veiligheid willen beperken, is Instituut voor Veiligheid bevoegd een dergelijk beding te aanvaarden zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever.

Artikel 12. Opschorting en opzegging

1. Instituut voor Veiligheid is gerechtigd (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, als opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of op een andere manier zijn verplichtingen niet nakomt, (onverminderd het recht van Instituut voor Veiligheid om schadevergoeding te vorderen).

2. Overeenkomsten kunnen tussentijds worden opgezegd met instemming van Instituut voor Veiligheid en in overeenstemming met hetgeen in dit artikel is bepaald.

3. Als tot tussentijdse opzegging is overgegaan door opdrachtgever, heeft Instituut voor Veiligheid vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie van opdrachtgever, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Instituut voor Veiligheid zijn toe te rekenen. Als tot tussentijdse opzegging is overgegaan door Instituut voor Veiligheid , heeft opdrachtgever recht op medewerking van Instituut voor Veiligheid bij overdracht van de werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen.

4. Instituut voor Veiligheid behoudt bij tussentijdse opzegging aanspraak op betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan opdrachtgever als mogelijk de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Een eventueel betaald voorschot zal in overleg als dit redelijkerwijs noodzakelijk is naar evenredigheid terugbetaald worden.

5. In geval van liquidatie, (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, beslaglegging – als en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van opdrachtgever, staat het Instituut voor Veiligheid vrij om de overeenkomst direct met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder enige verplichting aan de zijde van Instituut voor Veiligheid tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van Instituut voor Veiligheid op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13. Toepasselijk recht, bevoegde rechter en bemiddeling

1. Op alle overeenkomsten tussen Instituut voor Veiligheid en opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Instituut voor Veiligheid gevestigd is. . Niettemin heeft Instituut voor Veiligheid het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever voor te leggen.

3. Alvorens partijen een geschil aan de bevoegde rechter voorleggen zijn partijen verplicht om eerst te proberen het geschil via een onafhankelijke bemiddelaar op te lossen. Pas als dat niet gelukt is zijn partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan de rechter. De kosten voor bemiddeling zullen door de partij die meent dat er een geschil bestaat worden betaald.

4. Niet alleen Instituut voor Veiligheid, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

Artikel 14 Privacy

1. Instituut voor Veiligheid hanteert een afzonderlijk privacy protocol. Deze wordt op aanvraag toegestuurd.

2. Nadat een overeenkomst tot opdracht is beëindigd wordt het betreffende dossier – met de relevante bescheiden – voor een periode van 7 jaar bewaard. Daarna zal Instituut voor Veiligheid het dossier volledig vernietigen. Desgevraagd wordt op verzoek van de opdrachtgever het dossier – geheel of gedeeltelijk – eerder vernietigd.